Fanboi Channel

วันศุกร์ที่สิบสอง ของเหล่าซาลารี่แมน

Last posted

Total of 1000 posts

966 Nameless Fanboi Posted ID:842X0wfT65

ถือว่าเป็นภาษีชีวิต ดีกว่าไปจ่ายภาษีสังคมซองงานแต่งนะเมิง จ่ายให้เขาไปเยกัน ออกลูกออกหลานมาเย้ยอีก เมื่อไหรจะแต่งงานมีลูก รอใส่ซองอยู่น้า

Posts limit exceeded

Topic has reached maximum number of posts.

Please start a new topic.