Fanboi Channel

วันศุกร์ที่สิบสอง ของเหล่าซาลารี่แมน

Last posted

Total of 915 posts

823 Nameless Fanboi Posted ID:g4LXwtXFg8

>>822 อย่าไปผูกติดกับรีครูทขนาดนั้น มึงฝากประวัติไว้ไม่ได้หมายความว่าอยู่ใต้สังกัดเขา ไม่ต้องเกรงใจขนาดนั้นก็ได้