Fanboi Channel

วันศุกร์ที่สิบสอง ของเหล่าซาลารี่แมน

Last posted

Total of 288 posts

253 Nameless Fanboi Posted ID:vCmDL675zw

มึงว่าสถานการณ์ ฮ่องกง-จีน เกาหลี-ญี่ปุ่น ปากี-อินเดีย จะทำให้ ศก. ซบเซายิ่งขึ้นปะ ไหนจะ trade war อีก