Fanboi Channel

โม่งว่างงาน

Last posted

Total of 594 posts

542 Nameless Fanboi Posted ID:dF7bFRzsdo

กูกำลังจะลาออกเพราะทนบอไม่ไหว ขนาดที่ว่ากูยังไม่ได้งานใหม่กูก็ไม่กลัว เพราะการว่างงานดีกว่าต้องทำที่นี่ต่อ