Fanboi Channel

โม่งว่างงาน

Last posted

Total of 594 posts

524 Nameless Fanboi Posted ID:WUBWO9/7bc

เพิ่งจบสายภาษามา มีดีแค่ภาษาอังกฤษ ไม่มีสกิลอื่นติดตัวเลย อนาคตมืดมนจังวะ หรือควรหาอะไรเรียนเพิ่ม