Fanboi Channel

โม่งรักการเรียน[สาระ 7]

Last posted

Total of 795 posts

270 Nameless Fanboi Posted ID:6yf4wcMtXV

>>266 ยากมาก ถ้าไม่แน่นลองมองม.อื่นที่คะแนนต่ำกว่าดีกว่า ญี่ปุ่นลองมองมก. มศก. มศวก็ไม่เลว