Fanboi Channel

โม่งปรึกษา แลกเปลี่ยน สุขภาพทางจิต [4]

Last posted

Total of 836 posts

716 Nameless Fanboi Posted ID:X3thG/hx/O

>>715 ถ้าคุณได้อ่านบทความที่ผมนำมาแปะให้คุณจะไม่กล่าวหาผมว่าโทรล
คุณคงไม่ได้อ่านหรืออ่านไม่ออกน่ะสิ ปัญหาสำคัญเลยนะครับเรื่องนี้