Fanboi Channel

โม่งคุยเรื่องเพื่อน x4

Last posted

Total of 1000 posts

937 Nameless Fanboi Posted ID:6RgfpYPQcw

แอบรำคาญเพื่อนอะ ชอบลอกงานกุ ฝากไปปริ้นก็เอาไปลอก ทำงานในห้องก็ลอก หนังสือไม่อ่านก็มาอ้อนให้กุติว เรียนก็โดด แล้วคะแนนไม่ดีแต่เสือกร้องไห้ คุยเล่นอยู่ก็ชอบลามปามมาถึงพ่อแม่กุ กุจะประสาทกิน แล้ววัน ๆ ก็เอาแต่บ่นว่าอยากไปเมืองนอก ไม่อยากอยู่ไทย มึงไปไหนไม่ได้หรอกนอกจากกะลาแลนด์แห่งนี้

Posts limit exceeded

Topic has reached maximum number of posts.

Please start a new topic.