Fanboi Channel

โม่งคุยเรื่องเพื่อน x4

Last posted

Total of 971 posts

933 Nameless Fanboi Posted ID:muJs70CJIX

กูเบื่อกลุ่มเพื่อนกู ชวนไปไหนก็ไม่ไปจะอยู่แต่หอ ไปแดกข้าวแค่นี้ก็ไม่ไป จะเลิกคบละ มีเพื่อนเหมือนไม่มี อยู่คนเดียวตลอด