Fanboi Channel

มีใครเป็นเอทิต ไม่นับถืออะไรบ้าง

Last posted

Total of 90 posts

88 Nameless Fanboi Posted ID:qc4BuD6Y5J

ศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ตามที่แทบจะทุกคนเคยได้ยินมานั่นแหละ เหมือนสัตว์ป่าตัวที่แข็งแรงที่สุดจะเป็นหัวหน้าฝูง แต่กับคนมันไม่ใช่ คนมีสมอง มีความคิดที่ซับซ้อน ตั้งแต่กูเกิดมากูนับถือพุทธนะ แต่พออายุ15-16 ก็เริ่มไม่นับถือศาสนาอะไรแล้ว คนเฒ่าคนแก่ก็บอก คนไม่มีศาสนาตายไปก็ไม่รู้ไปทางไหน ทำบุญเยอะๆชาติหน้าจะสบาย
กูก็เริ่มคิดว่าตายไปก็หายไป ชาติที่แล้วชาติหน้าไม่มีจริงหรอก ถึงจะมีเราก็เป็นคนอื่นที่ไม่ใช่เราในชาตินี้ แล้วจะมีความหมายอะไร เชื่อในชาตินี้ดีที่สุดแล้ว
บาปสำหรับกูคือทำอะไรก็ตามที่ตัวเองหรือคนอื่นเดือดร้อน ไม่สบายกายไม่สบายใจ
บุญก็คืออะไรก็ตามที่ทำแล้วตัวเองมีความสุข คนอื่นมีความสุข ทุกศาสนาเลยสอนให้ทุกคนเป็นคนดี

89 Nameless Fanboi Posted ID:UN7x9sudo0

กูไม่นับถือศาสนาแต่หลักคำสอนในศาสนาที่ดีมีเหตุผลกูก็นำมาใช้นะ
ศาสนามันไม่เหมาะกะคนปัจจุบันวะ ยิ่งประเทศไหนเคร่งศาสนามากยิ่งอดอยากยากจน อย่างพวกอาฟริกา หรืออาเซียน พวกฝรั่งที่ไม่เคร่งกลับเจริญ รวย อาชญากรรมก็น้อยกว่า

90 Nameless Fanboi Posted ID:q31UeuyyUJ

>>89 ซาอุ , บรูไน นี่ถือว่ายากจนไหมงับ?