Fanboi Channel

โม่งสับสนทางเพศ

Last posted

Total of 362 posts

361 Nameless Fanboi Posted ID:RAhLzErfZh

>>360 หมายถึงรู้ตัวว่าเป็นไบใช่ปะ ก็เมื่อมึงรู้สึกว่ามึงรักมึงชอบได้ทั้งช,ญอะ ส่วนจะชอบเท่ากันหรือชอบฝั่งใดฝั่งนึงมากกว่านี่แล้วแต่คน