Fanboi Channel

โม่งล่าความรวย

Last posted

Total of 468 posts

465 Nameless Fanboi Posted ID:+dZoR2mraq

>>464 มึงคิดว่าเงินเฟ้อเป็นสิ่งที่ดีไหม หรือถ้าระบบเศรษฐกิจไม่มีเงินเฟ้อเลย หรือเงินมีมูลค่าสูงขึ้นเรื่อย ๆ จะเกิดผลกระทบยังไงมาแชร์บ้างดิ๊