Fanboi Channel

โม่งแบ่งปันเรื่องราวดีๆในชีวิตที่ได้เจอมา

Last posted

Total of 658 posts

639 Nameless Fanboi Posted ID:AFyvhEfurG

>>638 กูเคยลุกให้คนท้องนั่ง กะลังจะไปสะกิด ก็มีคนมานั่งเสียบแทน .....................
แต่เรื่องดีๆ ก็คือ มีอีกคนสองคน ลุกให้คนท้องนั่งแทน เอาวะ ก็ยังดีที่มีคนมีน้ำใจหลายคน