Fanboi Channel

โม่งหาทางเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้น, ดีขึ้น, To Be a Better Man, ทิ้งด้านมืดทั้งปวงแล้วเข้าสู่ด้านสว่าง

Last posted

Total of 861 posts

856 Nameless Fanboi Posted ID:jAN4Vf5ktD

อยากหาทางคอมมิวนิเคท พูดคุยแบบซื่อตรงกว่าตอนนี้ว่ะ คือกูเป็นพวกไม่พอใจกูก็เก็บๆไว้ไม่พูดซะเยอะ แต่ในใจบางทีก็ก็จะระเบิด อยากตวาดพังข้าวของเพราะกูสุดจะทนเหมือนกัน กูไม่รุ้จะพูดยังไงว่ะ คือกูรู้สึกว่าถ้ากูแสดงความไม่พอใจอะไรไป กูก็กลายเป็นคนที่โดนโกรธใส่ แบบ อะไรวะ กูเลยไม่กล้าพูดห่าอะไรแล้วว่ะ