Fanboi Channel

โม่งหาทางเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้น, ดีขึ้น, To Be a Better Man, ทิ้งด้านมืดทั้งปวงแล้วเข้าสู่ด้านสว่าง

Last posted

Total of 778 posts

773 Nameless Fanboi Posted ID:XzvVam4GIK

>>767 ไม่ มนุษย์ชาติจะโง่ลงมาก กูก็เช่นกัน อาจตกงานกันครึ่งโลก