Fanboi Channel

ชมรมป้องกันการฆ่าตัวตาย

Last posted

Total of 873 posts

801 Nameless Fanboi Posted ID:9nppsQ3dlY

เผื่อพวกมึงจะไม่เข้าใจ กูต่ออีกหน่อย โม่งนี่ ใครจะพิมพ์อะไรก็ไม่แปลก แล้วมันก็คนแปลกหน้า
จะไปเถียงให้คนไม่พยายามเข้าใจเข้าใจ มึงเสียสุขภาพจิตเปล่าๆ
คนบางคนดูวิธีพิมพ์ก็รู้แล้วว่า คุยไปก็ไม่เปลี่ยนอะไรโว้ย
พวกมึงต้องใจเย็นๆ และปล่อยผ่าน