Fanboi Channel

ชมรมป้องกันการฆ่าตัวตาย

Last posted

Total of 873 posts

799 Nameless Fanboi Posted ID:VR1l0SArW0

>>797 ไม่คิดจะเปิดรับและไม่คิดจะนำไปปรับใช้ มึงก็จะรังแต่จะทำให้ตัวเองทุกข์กว่าเดิม นอกจากทุกข์กว่าเดิมแล้วยังไม่ช่วยให้คนที่เค้าติดกับในโรคนี้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นด้วย มรรค อันมีองค์แปดและการเดินทางสายกลางพร้อมพรั่งกับอริยสัจ4