Fanboi Channel

Dragalia lost 4 ขึ้นปีที่ 2 - ไม่ว่าโอคาดะและเหล่า Dev จะมีแผนล้ำลึกเพียงใด เหล่ากลีโอย่อมมีทางไปเสมอ !? Anicent Ray x 3!!!!!

Last posted

Total of 994 posts

553 Nameless Fanboi Posted ID:zCUjeiKQ7j

>>550 กูเหลือตรึมเลย ยังไม่เจอตัวที่อยากได้จริงๆจังๆจนต้องถล่ม