Fanboi Channel

Dragalia lost 4 ขึ้นปีที่ 2 - ไม่ว่าโอคาดะและเหล่า Dev จะมีแผนล้ำลึกเพียงใด เหล่ากลีโอย่อมมีทางไปเสมอ !? Anicent Ray x 3!!!!!

Last posted

Total of 595 posts

552 Nameless Fanboi Posted ID:6jkJ6G4UMh

ไซเรนกดแปลงตอนเบรคจากนั้นกดตลอด
ยากจริงๆมันช่วงวงพิษหมอกรอบก่อนแปลง