Fanboi Channel

Dragalia lost 4 ขึ้นปีที่ 2 - ไม่ว่าโอคาดะและเหล่า Dev จะมีแผนล้ำลึกเพียงใด เหล่ากลีโอย่อมมีทางไปเสมอ !? Anicent Ray x 3!!!!!

Last posted

Total of 697 posts

550 Nameless Fanboi Posted ID:WGr2zWqssM

Wyrmite crisis จริงๆรอบนี้
ไม่เหลือเลย แถมต่อด้วยวาเลนไทน์งี้