Fanboi Channel

Dragalia lost 4 ขึ้นปีที่ 2 - ไม่ว่าโอคาดะและเหล่า Dev จะมีแผนล้ำลึกเพียงใด เหล่ากลีโอย่อมมีทางไปเสมอ !? Anicent Ray x 3!!!!!

Last posted

Total of 950 posts

159 Nameless Fanboi Posted ID:xwEm+QceX.

ขอเดาตู้ใหม่ล่วงหน้าว่าเป็นซาริเซคริสมาสต์