Fanboi Channel

Dragalia lost 4 ขึ้นปีที่ 2 - ไม่ว่าโอคาดะและเหล่า Dev จะมีแผนล้ำลึกเพียงใด เหล่ากลีโอย่อมมีทางไปเสมอ !? Anicent Ray x 3!!!!!

Last posted

Total of 927 posts

121 Nameless Fanboi Posted ID:gnXJZSfag+

ไวลี่กูไม่พัฒนาท่าคุกเข่าเลยว่ะ