Fanboi Channel

สมาคมโม่ง จับปิกะจู Sword/Shield

Last posted

Total of 719 posts

713 Nameless Fanboi Posted ID:WedW6RtX9z

ไอ้พวกเด็กติดเกม มัวแต่คุยเรื่องเกมเพิกเฉยกับสถานการแบบนี้ ต่อไปในอนาคตอาจจะไม่มีเกมให้เล่นอีก