Fanboi Channel

Touhou Project เกนโซเคียวของเหล่าโม่ง

Last posted

Total of 670 posts

320 Nameless Fanboi Posted ID:RPmg5iWRci

จะว่าไปตอนนี้เปลี่ยนจากมันเป็นความผิดของโมริยะเป็นมันเป็นความผิดของไทชิได้ยัง