Fanboi Channel

Dragalia Lost 2 - ความใสซื่อขององค์ชายกับกองผ้าที่ใหญ่ขึ้น

Last posted

Total of 734 posts

356 Nameless Fanboi Posted ID:NPZzk9tW.x

ถ้าเกมนี้ไม่รอด กูคงต้องคิดว่าภาพแบบที่กูชอบกับเกมมือถือมันไปด้วยกันไม่ได้แล้วละ

ตัน end game มาหลายเกมแล้วแนวนี้