Fanboi Channel

เปิดค่ายนักล่า monster hunter ค่ายที่ 3

Last posted

Total of 898 posts

622 Nameless Fanboi Posted ID:Mako/SjHzn

>>621 ก็เหมือนคอมปะ ถอดสาย เอา ssd ใส่แทน ใส่สายกลับถ้าต้อง format ก็ทำซะ
เร็วนี้เร็วกว่ามากอยู่แล้ว ssd เร็วกว่า hdd ไม่รู้กี่เท่า