Fanboi Channel

SOUL SERIES PREPARE TO DIE EDITION 1

Last posted

Total of 578 posts

479 Nameless Fanboi Posted ID:sNIOmUyOIZ

คือกุเหนื่อยหรือควยไรวะ ลาสบอสเล่นจนไม่รู้กี่ชั่วโมงแล้ว จากตายรัวๆ
จนผ่านเกนอิจิโร่แบบโนฮิตได้ แล้วไปตายเฟสแรกควายๆ
พอชินกับอิชชินเฟสแรกจนแทบไม่ใช้ยา เฟสสองติดๆบ้างแต่ตายตอนเฟสสาม เสือกตายโง่ๆกับเกนอิจิโร่ติดกันรัวๆทั้งๆที่รู้ว่าแม่งสู้ยังไง
น่าหงุดหงิดชิบหายที่รู้ทั้งรู้ว่าสู้ยังไง แต่ก็ยังเสือกตายซ้ำๆกับตัวโง่ๆที่ตอนแรกผ่านฉลุยทุกรอบด้วยซ้ำ