Fanboi Channel

【アークナイツ】Arknights มู้ที่ 5 เพราะด่านมันยากหรือเป็นเพราะวินัยโม่ง ด่านมันยากหรือเปย์ไม่มากพอ ที่มึงไขไม่ออกเป็นเพราะมึงกากเอง

Last posted

Total of 594 posts

308 Nameless Fanboi Posted ID:UHTXjJJGfz

กดแท็กออกแมนติคอร์ แบบนี้กูก็ไม่ต้องแลกอีกธานมาใช้ละใช่ปะ หรือเค้าใช้คู่กัน