Fanboi Channel

(Manga) พูดคุยและวิจารณ์ เล่มหนังสือมังงะ สนพ. และร้านค้า vol.19

Last posted

Total of 194 posts

68 Nameless Fanboi Posted ID:W02scp+1ga

ไม่ใช่ก็ไม่เห็นต้องร้อนตัวนะ เรื่องแบบนี้ มันก็ไม่ได้ด่าเหมาว่าทุกคนซักหน่อยมันพูดลอยๆ ก็ที่เห็นคือมันมีคนแบบนี้จริงๆแล้วมีไม่น้อยด้วยดูจากยอดขายไพเรตที่ว่า กุยังอึ้งเลย