Fanboi Channel

Super Hero Time!!!!!!

Last posted

Total of 1000 posts

580 Nameless Fanboi Posted ID:qnB3j0zOwm

>>578 พระเอกทีก้าก็ดาราบอยแบนด์วง V6 เหมือนได้ยินมาว่าช่วงนั้นซึบุรายะจะกอบกู้กระแสอุลตร้าแมนด้วยเอาดาราดังมาเล่น ผลตอบรับออกมาดีกระแสอุลตร้าแมนก็กลับมาเปรี้ยงปร้างและรู้จักมากขึ้น แต่หลังจากนั้นก็รับเชิญในไดน่าช่วงไกล้จบและทีก้าภาคอวสานก่อนปูทางไดน่า ยกเว้นตอนทีก้าไดน่าแกไม่มาเพราะเรื่องค่าตัวอย่างที่ข้างบนว่า

Posts limit exceeded

Topic has reached maximum number of posts.

Please start a new topic.