Fanboi Channel

Super Hero Time!!!!!!

Last posted

Total of 594 posts

574 Nameless Fanboi Posted ID:4hUntd2yX3

แต่อุลตร้าแมนนี่สินักแสดงเก่าๆ มาบ่อย ตั้งแต่สมัยพี่น้องอุลตร้า TDG ซาก้า นิวเจน ยกเว้น ทาโร่ ทีก้า ที่แทบจะไม่มารวมญาติเลย