Fanboi Channel

พูดคุยมังงะ Vol.27

Last posted

Total of 900 posts

853 Nameless Fanboi Posted ID:pmdUlGQamU

>>852 skip beat มันไปถึงไหนแล้ววะ กูเรอปเพราะอ่านแล้วเหมือนอีเคียวโกะไม่ไปไหนสักทีนอกจากทำอีเว้นท์ตกดารา