Fanboi Channel

Kimashi Tower 8th floor :: โรงเรียนเวทมนต์ของชาว Yuri

Last posted

Total of 887 posts

845 Nameless Fanboi Posted ID:Txi7I+Hfpr

กูเห็นด้วยว่าคาโอรุคือเอาผู้ชายมาใส่สกิน
วิธี self check กูคือมึงลองคิดภาพเอาตัวละครนั้นใส่สกินชายดู ว่าตัวละครมันออกมาทอมๆหรือแมนๆ ถ้าแมนไปเลยแปลว่าไม่รอด