Fanboi Channel

[โลกล่มสลายก็ยังต้องไปโรงเรียน] Owari no Seraph

Last posted

Total of 941 posts

86 Nameless Fanboi Posted ID:TWhbZZqVr

>>85 ที่กูบอกว่าโง่คือ

1. มันคงไม่รู้ว่า squad แปลว่าหน่วยอยู่แล้ว - กากอังกฤษ
2. ในเมื่อ squad แปลว่าหน่วย แต่ยังเสือกใส่คำว่าหน่วยมา แสดงว่าไม่รู้ว่าภาษาไทยห้ามใช้คำซ้ำซ้อน - กากภาษาไทย