Fanboi Channel

(Manga) พูดคุยและวิจารณ์ เล่มหนังสือมังงะ สนพ. และร้านค้า vol.20

Last posted

Total of 594 posts

562 Nameless Fanboi Posted ID:bw52xdh7c9

NED นี่เรียกว่าหมดยุครุ่งเรืองไปแล้วรึยังวะ เรื่องท็อป ๆ ก็ไม่ LC เข้ามา จากแต่ก่อนที่แข่งกะสยาม ตอนนี้เหลืออยู่ไม่กี่เรื่องที่ฮิตจัด ๆ เลย มันจะล้มละลายยัง