Fanboi Channel

ชั้นหนังสือของสาวฟุ LV 51

Last posted

Total of 1000 posts

159 Nameless Fanboi Posted ID:zrqu/zJ7tY

เพิ่งนึกออกอีกประเด็นน้องสาวท่านแม่นางพูดว่าท่านแม่เป็นลูกภรรยาเอก แสดงว่าท่านตาต้องมีภรรยารองอีก เพราะงั้นทฤษฎีกาวของกูคือพังทลายหมด แต่น้องสาวท่านแม่เหมือนจะเป็นจิ้งจอกแดง ก็อาจเป็นไปได้ว่าอาจจะโดนเก็บมาเลี้ยง ถ้าเป็นงั้นกูก็จะสูดกาวท่านตากับพ่อน้องต่อไป

Posts limit exceeded

Topic has reached maximum number of posts.

Please start a new topic.