Fanboi Channel

ชั้นหนังสือของสาวฟุ LV 46 ดู!!หิ้ง!!ด้วย!! แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธานั้นเป็นพี่น้องกัน ดังนั้นพวกเจ้าจงไกล่เกลี่ยประนีประนอมกันระหว่างพี่น้อง[อัล-หุญุรอต: 9-10]

Last posted

Total of 1000 posts

126 Nameless Fanboi Posted ID:zN/Avm/LRn

>>125 กูว่าเป็นนิยายที่อ่านจบแล้วประทับใจอะ ตอนอ่านเล่ม 1 ก็งงๆ เนือยๆ อ่านๆ เลิกๆ แต่พออ่านจนจบ 5 เล่มแล้ว เล่ม 1 เป็นเล่มที่กูคิดถึงจนกลับมาอ่านซ้ำบ่อยสุดเลย เหมือน 5 เล่มที่ผ่านมาเราเติบโตไปพร้อมน้องต้วน พอย้อนมาอ่านเล่ม 1 มันเลยได้ฟีลระลึกถึงความทรงจำครั้งเก่าไรงี้ ยิ่งถ้ามึงชอบท่านพ่อนะ อ่านซ้ำยังได้

Posts limit exceeded

Topic has reached maximum number of posts.

Please start a new topic.