Fanboi Channel

สมาพันธ์สามฟุุนักเมาท์ ยกที่ 89

Last posted

Total of 698 posts

237 Nameless Fanboi Posted ID:H5dsdJ1ubv

>>231 กูไม่ได้ชอบเรื่อง อว นะ แต่กูชอบการบรรยายที่บรรยายคำว่า ผม ว่ะ
รู้สึกเหมือนอ่านนิยายวายสมัยก่อนดี อารมณ์คล้ายๆนายเอกเล่าเรื่องให้คนอ่านฟัง