Fanboi Channel

สมาพันธ์สาวฟุนักเม้าท์ ยกที่ 85

Last posted

Total of 1000 posts

670 Nameless Fanboi Posted ID:WMQcJlzBbL

ทีชื่อคนไทยก็บาลีสันสกฤตกันเป็นแถบยังอ่านได้ แต่พอเป็นภาษาจีน(ตามตัวอย่างที่เพื่อนโม่งข้างบนยกตัวอย่างมา) บางคนดันทำเหมือนเป็นตัวอักษรจีน สมองไม่ประมวลผลซะงั้น
ส่วนใหญ่ที่กูเห็นมีปัญหากับชื่อจีนนี่เป็นเพราะเรื่องการผันวรรณยุกต์ แต่ไทยมีเสียงวรรณยุกต์มากกว่าจีนกลางอีก มันก็ไม่น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สับสนจนปิดใจไม่อ่านขนาดนั้น หรือเพราะระบบเรียนการสอนพื้นฐานบ้านเรามันไม่มีประสิทธิภาพหว่า

Posts limit exceeded

Topic has reached maximum number of posts.

Please start a new topic.