Fanboi Channel

ชั้นหนังสือของสาวฟุ LV 68

Last posted

Total of 565 posts

443 Nameless Fanboi Posted ID:T+lcn1YbOr

>>437 จันทร์พรายเลยมึง เรปแบบคนเรปไม่ใช่พระเอก เรปแล้วเรปอีก เรปไปด้วยทรมานทรกรรมไปด้วย เรปจนเลือดสาด พอจะได้กะพระเอกแม่งพระเอกก็ยังวางยาเรปอีก ตบท้ายด้วยการที่นายเอกถือโอกาสเรปพระเอกแก้แค้นต่อหน้าตัวร้ายอีกหนึ่งรอบ