Fanboi Channel

[manga anime] กาแลกซี่ดอกไม้ของสาวฟุ LV20

Last posted

Total of 479 posts

428 Nameless Fanboi Posted ID:Y5XpX0RKzf

ก็กุจ่ายค่ากู้ดส์มาเป็นพันแล้วอะ ให้กุบ่นบ้างเถอะ เข้าใจอยู่แล้วล่ะเรื่องธุรกิจอะ ถ้าทำได้กุบินไปดูที่ญี่ปุ่นตั้งแต่ day 1 แล้ว ขอพื้นที่โอดครวญตามประสาแฟนคลับบ้างงงงงง