Fanboi Channel

[ นักเขียนสายวาย ] 8 สารพัดปัญหาคาใจ+ ศาลาคนเศร้า

Last posted

Total of 987 posts

850 Nameless Fanboi Posted ID:Zud/mkOZzk

>>830 เพราะว่าอีบุ๊คได้เงินน้อยกว่าเล่มแหละ คนมันอยากดึงให้ซื้อเล่มเยอะๆมากกว่า ถ้าปล่อยอีบุ๊คคนซื้ออีบุ๊คมากกว่าเงินที่ได้ก็น้อยลง